Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


ry:yhdistyksen_saeaennoet

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

ry:yhdistyksen_saeaennoet [30.03.2017 21:36] (nykyinen)
Tuire Ahola luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +
 +
 +====== SÄÄNNÖT ======
 +
 +
 +
 + 
 +
 +**1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka**
 +
 +Yhdistyksen nimi on Kulttuuriyhdistys Elävä Ilmaisu ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
 +
 +
 +**2§ Yhdistyksen kieli** ​
 +
 +Yhdistyksen kieli on suomi ja pöytäkirjat ja muut viralliset asiakirjat laaditaan suomeksi. ​
 +
 +
 +**3§ Tarkoitus ja toiminta**
 +
 +Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ilmaisutaitoharrastusta.
 +
 +Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 +  * järjestää tai toimeenpanee teatteri-, tanssi-, ja musiikkitilaisuuksia sekä näyttelyitä ja niihin verrattavia tilaisuuksia
 +  * järjestää harjoituksia,​ harjoitusleirejä,​ kursseja, kilpailuja, tiedotus-, tutkimus- ja neuvontatilaisuuksia
 +  * on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten yhdistysten kanssa
 +
 +Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: ​
 +omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 +  * toimintansa tukemiseksi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja
 +  * ottaa vastaan lahjoituksia,​ avustuksia ja testamentteja
 +  * harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää yhdistyslain 5 §:n mukaista ansiotoimintaa
 +  * harjoittaa julkaisutoimintaa
 +  * harjoittaa kahvilatoimintaa tapahtumiensa yhteydessä ​
 +  * järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
 +  * 
 +
 +**4§ Jäsenet**
 +
 +Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. ​
 +
 +Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. ​
 +
 +Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 +
 +Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 +
 +
 +
 +**5§ Jäsenen oikeudet**
 +
 +Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,​ kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
 +
 +
 +**6§ Jäsenen velvollisuudet**
 +
 +Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.
 +
 +
 +**7§ Jäsenen eroaminen** ​
 +
 +Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 +
 +
 +**8§ Jäsenen erottaminen** ​
 +
 +Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä,​ jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,​ joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 +
 +
 +**9§ Hallitus**
 +
 +Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja,​ varapuheenjohtaja,​ sihteeri ja rahastonhoitaja sekä syyskokouksen päätöksen mukaan 0-4 muuta varsinaista sekä 0-4 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
 +
 +Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä,​ mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,​ on koolla.
 +
 +
 +**10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen**
 +
 +Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja,​ sihteeri tai rahastonhoitaja,​ kaksi yhdessä.
 +
 +
 +**11§ Tilikausi** ​
 +
 +Yhdistyksen tilikausi on 1.1. - 31.12.
 +
 +
 +**12§ Toiminnantarkastus**
 +
 +Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.
 +
 +
 +**13§ Yhdistyksen kokoukset**
 +
 +Yhdistyksen **syyskokous** pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 +
 +  - Kokouksen avaus 
 +  - Valitaan kokouksen puheenjohtaja,​ sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa ​
 +  - Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ​
 +  - Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 +  - Valitaan hallitukselle seuraavan vuoden puheenjohtaja,​ varapuheenjohtaja,​ sihteeri, rahastonhoitaja sekä kokouksen päätöksen mukainen määrä hallituksen muita varsinaisia ja varajäseniä
 +  - Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 +  - Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ​
 +  - Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus ​
 +  - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 +  - Kokouksen päätös
 +
 +
 +Yhdistyksen **kevätkokous** pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana. Kevätkokouksessa käistellään seuraavat asiat:
 +  - Kokouksen avaus 
 +  - Valitaan kokouksen puheenjohtaja,​ sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa ​
 +  - Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ​
 +  - Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 +  - Esitetään tilinpäätös,​ vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 +  - Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
 +  - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 +  - Kokouksen päätös
 +
 +Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,​ on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 +
 +
 +**14§ Päätöksentekojärjestys** ​
 +
 +Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,​ se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. ​
 +
 +Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 +
 +
 +**15§ Ylimääräinen kokous** ​
 +
 +Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. ​
 +
 +Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 +
 +
 +**16§ Kokouskutsutapa**
 +
 +Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta
 +- sähköpostitse
 +- yhdistyksen kotisivuilla.
 +
 +
 +**17§ Sääntöjen muuttaminen** ​
 +
 +Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. ​
 +
 +Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
 +
 +
 +**18§ Yhdistyksen purkaminen** ​
 +
 +Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. ​
 +
 +Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. ​
 +
 +Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
 +
  
ry/yhdistyksen_saeaennoet.txt · Viimeksi muutettu: 30.03.2017 21:36 / Tuire Ahola