Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


ry:yhdistyksen_saeaennoet

====== SÄÄNNÖT ====== **1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka** Yhdistyksen nimi on Kulttuuriyhdistys Elävä Ilmaisu ry ja sen kotipaikka on Helsinki. **2§ Yhdistyksen kieli** Yhdistyksen kieli on suomi ja pöytäkirjat ja muut viralliset asiakirjat laaditaan suomeksi. **3§ Tarkoitus ja toiminta** Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ilmaisutaitoharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: * järjestää tai toimeenpanee teatteri-, tanssi-, ja musiikkitilaisuuksia sekä näyttelyitä ja niihin verrattavia tilaisuuksia * järjestää harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja, kilpailuja, tiedotus-, tutkimus- ja neuvontatilaisuuksia * olla yhteistyössä muiden vastaavanlaisten yhdistysten kanssa Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: * omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta * toimintansa tukemiseksi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja * ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja * harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää yhdistyslain 5 §:n mukaista ansiotoimintaa * harjoittaa julkaisutoimintaa * harjoittaa kahvilatoimintaa tapahtumiensa yhteydessä * järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä **4§ Jäsenet** Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. **5§ Jäsenen oikeudet** Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. **6§ Jäsenen velvollisuudet** Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. **7§ Jäsenen eroaminen** Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. **8§ Jäsenen erottaminen** Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. **9§ Hallitus** Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä syyskokouksen päätöksen mukaan 0-4 muuta varsinaista sekä 0-4 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on koolla. **10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen** Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. **11§ Tilikausi** Yhdistyksen tilikausi on 1.1. - 31.12. **12§ Toiminnantarkastus** Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle. **13§ Yhdistyksen kokoukset** Yhdistyksen **syyskokous** pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - Kokouksen avaus - Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa - Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Hyväksytään kokouksen työjärjestys - Valitaan hallitukselle seuraavan vuoden puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kokouksen päätöksen mukainen määrä hallituksen muita varsinaisia ja varajäseniä - Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa - Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio - Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat - Kokouksen päätös Yhdistyksen **kevätkokous** pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana. Kevätkokouksessa käistellään seuraavat asiat: - Kokouksen avaus - Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa - Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Hyväksytään kokouksen työjärjestys - Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto - Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat - Kokouksen päätös Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua kokouksen aikana, hallituksen niin etukäteen päättäessä, myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. **14§ Päätöksentekojärjestys** Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. **15§ Ylimääräinen kokous** Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. **16§ Kokouskutsutapa** Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta - sähköpostitse - yhdistyksen kotisivuilla. **17§ Sääntöjen muuttaminen** Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. **18§ Yhdistyksen purkaminen** Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

ry/yhdistyksen_saeaennoet.txt · Viimeksi muutettu: 24.10.2021 22:04 / Jouni Karppinen