Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


ry:yhdistyksen_saeaennoet

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kulttuuriyhdistys Elävä Ilmaisu ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi ja pöytäkirjat ja muut viralliset asiakirjat laaditaan suomeksi.

3§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ilmaisutaitoharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää tai toimeenpanee teatteri-, tanssi-, ja musiikkitilaisuuksia sekä näyttelyitä ja niihin verrattavia tilaisuuksia
 • järjestää harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja, kilpailuja, tiedotus-, tutkimus- ja neuvontatilaisuuksia
 • on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

 • toimintansa tukemiseksi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • harjoittaa välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää yhdistyslain 5 §:n mukaista ansiotoimintaa
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • harjoittaa kahvilatoimintaa tapahtumiensa yhteydessä
 • järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

7§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä syyskokouksen päätöksen mukaan 0-4 muuta varsinaista sekä 0-4 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on koolla.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

11§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. - 31.12.

12§ Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

13§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Valitaan hallitukselle seuraavan vuoden puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kokouksen päätöksen mukainen määrä hallituksen muita varsinaisia ja varajäseniä
 6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Kokouksen päätös

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana. Kevätkokouksessa käistellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

16§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta - sähköpostitse - yhdistyksen kotisivuilla.

17§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

ry/yhdistyksen_saeaennoet.txt · Viimeksi muutettu: 30.03.2017 21:36 / Tuire Ahola